DANE OSOBOWE

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych jest MASTER POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Umianowicach (28-404) nr 152B, nr KRS 0000845553 nr NIP 6621823008, nr REGON 386281439.

2. Dane kontaktowe

Listownie: Umianowice 152B, 28-404 Kije

Drogą elektroniczną: biuro@masterpoland.com 

Przez formularz kontaktowy.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W związku z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu Państwa dane osobowe są gromadzone na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu umożliwienia zawarcia umowy drogą elektroniczną, Państwa identyfikacji i zweryfikowania tożsamości. Konsekwencją braku ich podania jest brak możliwości zawarcia umowy, założenia i aktywacji Konta. 

W związku z zawartą umową zbycia produktów oferowanych w ramach naszego Serwisu Państwa dane osobowe są gromadzone na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO w celu umożliwienia wykonania umowy. Konsekwencją braku ich podania jest brak możliwości zawarcia umowy i jej wykonania.

Z uwagi na możliwość: wystawiania ocen i pisemnych komentarzy oraz zapewnienie poszanowania Państwa praw i praw osób trzecich w ramach Serwisu, badania satysfakcji klientów, badanie jakości obsługi, ulepszenia produktów w związku z badaniem satysfakcji klientów, w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, nawet po zakończeniu świadczenia usług / realizacji umowy na Państwa rzecz, w celu ewentualnego zabezpieczenia ,ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podanie danych jest niezbędne do zapewnienia pożądanego poziomu świadczonych Usług i prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku uzasadniony interes po stronie Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Z uwagi na realizację celów związanych z usługami marketingu realizowanymi przez Serwis, będą przetwarzane dane osobowe takie jak imię i nazwisko lub adres e-mail na podstawie wyrażonej zgody na otrzymywanie newsletter’a lub informacji marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Cele przetwarzania danych osobowych

Celami przetwarzania danych osobowych są:

- zawarcie umowy drogą elektroniczną,

- wykonanie umowy,

- …

5. Zbierane dane osobowe

- imię i nazwisko,

- adres e-mail,

- numer telefonu,

- data urodzenia. 

Od przedsiębiorców dodatkowo wymagane jest podanie:

- PESEL,

- NIP,

- adres do doręczeń.

UWAGA! Podanie danych jest zawsze dobrowolne, jednakże może być konieczne do realizacji celów dla jakich zostały przewidziane. 

6. Czas przetwarzania danych osobowych

Gromadzone przez Serwis dane osobowe przetwarzane są przez okres trwania umowy oraz świadczenia Usług. Po skasowaniu Konta, rozwiązaniu umowy, zgłoszeniu sprzeciwu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych, są one przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych lub publicznoprawnych oraz w celu obrony przed roszczeniami wobec Serwisu lub Administratora.

7. Dostęp do danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych osobowych. Przysługuje Państwu prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Prawo do sprzeciwu przysługuje Państwu w zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody można w każdej chwili taką zgodę wycofać, Administrator oceni w jakim zakresie jest uprawniony do ich dalszego przetwarzania i poinformuje Państwa o tym oraz podstawie prawnej.

Aby skorzystać z tych praw skontaktuj się z Administratorem

8. Przekazywanie do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Państwa dane osobowe pozyskane przez Administratora nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

Państwa dane osobowe pozyskane przez Administratora mogą być przekazywanie do państw trzecich, tj. do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jednakże w takich przypadkach, zanim dane osobowe zostaną przekazane zostanie zawarta stosowna umowa nakładająca na podmiot je otrzymujące odpowiednie gwarancje bezpieczeństwa wynikające z RODO. 

9. Prawo do skargi

W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe gromadzone w ramach rejestracji, posiadania Konta, wykonania zawartych umów i usług będą udostępniane naszym kontrahentów w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności: teleinformatycznych, księgowych lub prawnych na podstawie stosownych umów przetwarzania danych osobowych. 

Ponadto Państwa dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom upoważnionym do tego na podstawie odrębnych przepisów prawa lub osoby przez Państwa upoważnione. 

11. Profilowanie i automatyzacja przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.